ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਅੰਗ

ਸਾਹ ਦੀ ਨਾਲੀ / ਸਾਹ ਦੀ ਨਾਲੀ
ਅੰਦਰੂਨੀ ਅੰਗ

ਸਾਹ ਦੀ ਨਾਲੀ / ਸਾਹ ਦੀ ਨਾਲੀ

ਸਾਹ ਲੈਣ ਵਾਲਾ ਰਸਤਾ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਜੋ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਅਲਵੇਲੀ ਦੇ ਬਾਹਰੋਂ ਹਵਾ ਦਾ ਸੰਚਾਲਨ ਕਰਦੇ ਹਨ. ਉਹ ਉੱਪਰਲੇ ਅਤੇ ਹੇਠਲੇ ਸਾਹ ਦੇ ਟ੍ਰੈਕਟ ਵਿਚ ਵੰਡੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਉਪਰਲੇ ਸਾਹ ਦੀ ਨਾਲੀ ਨਾਲ ਨਾਸਕ ਗੁਫਾ, ਪੈਰੇਨਸਲ ਸਾਈਨਸਸ, ਨਾਸਿਕ ਮਿucਕੋਸਾ, ਨਾਸਕ ਵਾਲ, ਸਿਲੀਆ ਅਤੇ ਫਰੀਨੈਕਸ ਬਣਦੇ ਹਨ.

ਹੋਰ ਪੜ੍ਹੋ

ਅੰਦਰੂਨੀ ਅੰਗ

ਗੈਸਟਰ੍ੋਇੰਟੇਸਟਾਈਨਲ ਟ੍ਰੈਕਟ / ਪਾਚਕ ਟ੍ਰੈਕਟ

ਪਾਚਕ ਟ੍ਰੈਕਟ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਅੰਗਾਂ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਖਾਣੇ ਦੀ ਮਾਤਰਾ, ਕਮਿinਨਿutionਸ਼ਨ, ਆਵਾਜਾਈ ਅਤੇ ਭੋਜਨ ਦੇ ਸਮਾਈ ਲਈ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ. ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਸ ਵਿਚ ਮੌਖਿਕ ਪਥਰ ਅਤੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿਚ ਪਾਚਕ ਸ਼ਬਦ ਅਕਸਰ ਸਿਰਫ ਗੈਸਟਰ੍ੋਇੰਟੇਸਟਾਈਨਲ ਟ੍ਰੈਕਟ (ਗੈਸਟਰ੍ੋਇੰਟੇਸਟਾਈਨਲ ਟ੍ਰੈਕਟ) ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਣ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ.
ਹੋਰ ਪੜ੍ਹੋ
ਅੰਦਰੂਨੀ ਅੰਗ

ਸਾਹ ਦੀ ਨਾਲੀ / ਸਾਹ ਦੀ ਨਾਲੀ

ਸਾਹ ਲੈਣ ਵਾਲਾ ਰਸਤਾ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਜੋ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਅਲਵੇਲੀ ਦੇ ਬਾਹਰੋਂ ਹਵਾ ਦਾ ਸੰਚਾਲਨ ਕਰਦੇ ਹਨ. ਉਹ ਉੱਪਰਲੇ ਅਤੇ ਹੇਠਲੇ ਸਾਹ ਦੇ ਟ੍ਰੈਕਟ ਵਿਚ ਵੰਡੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਉਪਰਲੇ ਸਾਹ ਦੀ ਨਾਲੀ ਨਾਲ ਨਾਸਕ ਗੁਫਾ, ਪੈਰੇਨਸਲ ਸਾਈਨਸਸ, ਨਾਸਿਕ ਮਿucਕੋਸਾ, ਨਾਸਕ ਵਾਲ, ਸਿਲੀਆ ਅਤੇ ਫਰੀਨੈਕਸ ਬਣਦੇ ਹਨ.
ਹੋਰ ਪੜ੍ਹੋ